Història

El colom de “Vol Català”. Orígens històrics

Hem de buscar els seus ancestres més llunyans en coloms provinents d’orient (Turquia, –Península d’Anatòlia–, Síria, Líban, Jordània i nord d’Egipte), i fer especial referència a un colom amb el cos blanc i cap, puntes d’ales i cua negres, que podia presentar també en alguns casos l’escut alar negre, i que es coneix en tota aquesta zona des de temps immemorial. Antonín cita la possibilitat de que aquests coloms evolucionessin a partir d’exemplars domesticats procedents de Columba leuconata, amb la que tenen evident semblança (mida petita, ull blanc, gen “glabre” a la ploma, i facultat per al vol d’altura) i que s’haurien creuat amb coloms domèstics de Columba livia i potser alguna altre espècie.

L’intens comerç mediterrani dels segles XII, XIII i XIV els hauria portat fins a la costa mediterrània, a on creuats amb els coloms de primitives races “ornamentals” ja existents a Grècia, Itàlia, Espanya i nord d’Àfrica tipus coloms paons, caputxines i coloms amb corbatí, donarien origen a les diverses branques genètiques que han derivat en les actuals races dels Països Catalans (Catalunya, València i Illes Balears).

Aquests coloms tipus girat vingudes d’orient tenien una configuració genètica especial, que propiciava que al encreuar-les amb coloms blaus tipus Columba livia se’n obtingueren un ampli vano de colors i combinacions de distribució del color, característica que constitueix la principal senya d’identitat de l’actual colom de vol català.

Segons Antonín van ser aquests coloms orientals tipus girat les que creuades amb caputxines seleccionades per a eliminar la caputxa (mongines), i coloms amb corbatí tipus tunisians van conformar la raça de coloms de vol català tal como la coneixem a l’actualitat.

Referències

Ja al 1603 els mencionà Jerónimo Cortés com coloms de vol, a “Animales terrestres y volátiles”; J. Cabanilles (1799) fa referència a la seva obra “Historia natural de las palomas domésticas y especialmente de Valencia” a uns coloms de diversos colors amb molt diferents combinacions de blanc i color en diferents parts del cos; Simón de Rojas Clemente (circa 1800) les torna a descriure al seu “Nomenclator Ornitológico”; De Roo (1883) els cita quan escriu sobre “la Paloma Módena Italiana”; Salvador Castelló parla d’elles a “Colombofilia” de 1898-1902; Wendell Mitchell Levi els hi dedica sengles capítols a les seves obres “The Pigeon” i “Encyclopedia of Pigeon Breeds” de 1965, gràcies a un exhaustiu informe de Rafael Buch Brage; i Francesc Curet també els descriu al primer del seus 8 volums de “La vida a la llar” (1981).

Les guerres de coloms o l’edat d’or del “vol català”

Durant els segles XVIII, XIX i fins a mitjans del XX els afeccionats al nostre colom de vol passaven hores a aquelles grans estructures de fusta que eren els colomars aixecats als terrats, especialment de las ciutats grans como Barcelona, València o Palma de Mallorca. (Francesc Carreras i Candi a la seva obra “La Vía Layetana” de 1913 ens conta que als barris de Sant Just y de Sta. María de la ciutat de Barcelona, a mitjans del segle XIX la afició a les guerres de coloms estava tan estesa que quasi la tercera part de las cases tenien un colomar al terrat). Aquests afeccionats, doncs, passaven les hores a les altures dels seus colomars abstrets de qualsevol altre activitat mundana, dedicats a repassar diàriament els nius i en especial els que tenien colomins de deu o dotze dies, en els que ja s’obrien els canons de les plomes i es podia valorar la qualitat dels dibuixos i colors. Aquells colomistes solien tenir estols de 150 o 200 coloms que, obeint a palmes, espetecs o cops de bandera arrancaven a volar i s’agrupaven immediatament per a elevar-se, evolucionant en cercle o el•lipse al voltant del seu colomar, sense separar-se mai prou perquè el seu propietari els perdés de vista.

Allò, que era ja un espectacle en sí mateix, encara adquiria més emoció quan de sobte apareixia al cel l’estol d’un altre colomar proper, probablement aviat a l’aire en el moment oportú per un colomista rival… els estols evolucionaven primer pel seu compta però quan coincidien les òrbites d’ambdós acabaven per ajuntar-se formant un sol gran grup. Llavors, el desafiament estava servit.

Vol_Catala_Colomars_Barcelona_sXX
Vista de Barcelona en els primers anys del segle XX. Les estructures de fusta sobre molts dels edificis son colomars per als coloms de vol català.

Es deixaven volar junts els dos estols un temps mentre cada aficionat quedava pendent dels gestos i estratagemes del seu oponent. Si els seus terrats estaven a la vista, es vigilaven mútuament, en la distància, preparats per a la crida. Quan aquesta es produïa (simultània, moltes vegades, i a través d’un so convingut entre cada colomista i els seus coloms que les aus associaven al repartiment de gra), llavors les més veteranes tiraven cap al seu colomar, arrossegant de tant en tant en la seva ràpida maniobra alguna despistada o inexperta del bàndol contrari que apareixia a la lleixa d’entrada del colomar equivocat. En aquest moment l’habilitat del colomista, associada a un enginyós sistema de politges i comportes establert a l’entrada superior del colomar, i jugant sempre amb la fam i el instint gregari de la visitant feia que la captura fos fàcil o difícil, possible o impossible.

Mig tapat per no augmentar la desconfiança de l’animal, que probablement mirava nerviós en totes direccions conscient del seu error, amb les cordes de les trapes a les puntes dels dits, l’aficionat maniobrava per tancar el colom foraster …

Capturar o no capturar depenia molt de l’habilitat del colomista. Si després de tot hi havia sort i es feia presoner un colom el primer era gaudir contemplant la qualitat de la captura: Era un jove … un adult … estava ben pintat, és a dir, amb bon dibuix o distribució del color … més tard, i en funció de les relacions amb el colomista vençut se li tornava el captiu, es canviava per un rescat en metàl•lic que normalment ja estava acordat per l’afició (Carreras Candi ens diu en l’obra abans esmentada que el rescat solia ser de mitja pesseta), o s’amagava per aparellar-la i treure-li una posta, i si els colomars s’havien declarat la guerra per disputes anteriors es decidia directament no tornar el presoner, o fins i tot es podia arribar a donar-li mort.

Totes aquestes històries tenien el seu arrodoniment en les converses de taverna, on es llançaven els desafiaments i moltes vegades es parlava més del compte.

Aquell frenesí competitiu (es rivalitzava en la perfecció de patrons i colors, en l’habilitat per maniobrar el bàndol en l’aire i en les picardies per tancar les contràries) feia que els nostres colomistes es passessin molt temps als terrats, els esperits d’aquells homes quedaven presos de la màgia dels seus coloms, dels seus dibuixos, dels seus colors, de l’estètica única dels seus bàndols en vol i de la sal i el pebre de les seves batalles aèries.

Vol_Catala_Colomista_Barcelona
Un colomista y la seva família, fotografiats al colomar de vol del terrat de casa. Barcelona , 1909.

La paloma de “Vol Català”. Orígenes históricos

Debemos buscar sus ancestros más lejanos en palomas provenientes de oriente (Turquía, –Península de Anatolia–, Siria, Líbano, Jordania y norte de Egipto), y hacer especial referencia a una paloma con el cuerpo blanco y cabeza, alas y cola negras , que podía presentar también en algunos casos el escudo alar negro, y que se conoce en toda esa zona desde tiempo inmemorial. Antonín cita la posibilidad de que estas palomas evolucionaran a partir de ejemplares domesticados de Columba leuconata, con la que tienen evidente parecido (tamaño pequeño, ojo blanco, gen “lampiño” en la pluma, y facultad para el vuelo de altura)

El intenso comercio mediterráneo de los siglos XII, XIII y XIV las habría traído hasta la costa mediterránea, donde cruzadas con las palomas de primitivas razas “ornamentales” ya existentes en Grecia, Italia, España y el norte de África tipo colipavas, capuchinas y acorbatadas darían origen a las diversas ramas genéticas que han derivado en las actuales razas de los Países Catalanes (Cataluña, Valencia y Baleares).

Estas palomas tipo girat venidas de oriente tenían una configuración genética especial, que propiciaba que al cruzarlas con palomas azules tipo Columba livia se obtuviera un amplio abanico de colores y combinaciones de distribución del color, característica que constituye la principal seña de identidad de la actual paloma de vol català.

Según Antonín fueron estas palomas orientales tipo girat las que cruzadas con capuchinas seleccionadas para eliminar la capucha (mongines), y acorbatadas tipo tunecino conformaron la raza de palomas catalanas de vuelo tal como la conocemos en la actualidad.

Referencias

Ya en 1603 las menciona Jerónimo Cortés como palomas de vuelo, en Animales terrestres y volátiles; J. Cabanilles (1799) hace referencia en su obra Historia natural de las palomas domésticas y especialmente de Valencia a unas palomas de diversos colores con muy diferentes combinaciones de blanco y color en diferentes partes del cuerpo; Simón de Rojas Clemente (circa 1800) las vuelve a describir en su Nomenclator ornitológico; De Roo (1883) las cita cuando escribe sobre la Paloma Módena Italiana; Salvador Castelló habla de ellas en Colombofilia de 1898-1902; Wendell Mitchell Levi les dedica sendos capítulos en sus obras The Pigeon y Encyclopedia of Pigeon Breeds de 1965, gracias a un exhaustivo informe de Rafael Buch Brage; y Francesc Curet también las describe en el primero de sus 8 volúmenes de La vida a la llar (1981).

Las guerras de palomas o la edad de oro del “vol català”

Durante los siglos XVIII, XIX y hasta mediados del XX los aficionados a nuestra paloma catalana de vuelo pasaban horas en aquellas grandes estructuras de madera que eran los palomares montados en las azoteas, especialmente de las ciudades grandes como Barcelona, Valencia o Palma de Mallorca. (Francesc Carreras i Candi en su obra La Vía Layetana de 1913 nos cuenta que en los barrios de Sant Just y de Sta. María de la ciudad de Barcelona, a mediados del siglo XIX la afición a las guerras de palomas estaba tan extendida que casi la tercera parte de las casas tenían palomar en la azotea) Estos aficionados, pues, pasaban las horas en las alturas de sus palomares abstraídos de cualquier otra actividad mundana, dedicados a repasar diariamente los nidos y en especial los que contenían pichones de diez o doce días, en los que ya se abrían los cañones de las plumas y se podía valorar la calidad de dibujos y colores. Aquellos colomistes solían tener bandos de 150 o 200 palomas que, obedeciendo a palmas, chasquidos o golpes de bandera arrancaban a volar agrupándose inmediatamente para elevarse , evolucionando en círculo o elipse alrededor de su palomar, sin distanciarse nunca lo suficiente como para que su propietario los perdiera de vista.

Aquello, que era ya un espectáculo en sí mismo, todavía adquiría mas emoción cuando de repente aparecía en el cielo el bando de otro palomar cercano, probablemente lanzado al aire en el momento oportuno por un colomista rival… los bandos evolucionaban primero por su cuenta pero cuando coincidían las órbitas de ambos terminaban por juntarse formando un solo gran grupo. Entonces, el desafío estaba servido.

Vol_Catala_Colomars_Barcelona_sXX
Vista de Barcelona en los primeros años del siglo XX. Las estructuras de madera sobre muchos de los edificios son palomares de palomas catalanas de vuelo.

Se dejaban volar juntos los dos bandos un tiempo mientras cada aficionado quedaba pendiente de los gestos y artimañas de su oponente. Si sus azoteas estaban a la vista, se vigilaban mutuamente, en la distancia, preparados para la llamada. Cuando ésta se producía (simultánea, muchas veces, y a través de un sonido convenido entre cada colomista y sus palomas que las aves asociaban al reparto de grano), entonces las más veteranas tiraban hacia su palomar, arrastrando de vez en cuando en su rápida maniobra alguna despistada o inexperta del bando contrario que aparecía en la tabla de entrada del palomar equivocado. En ese momento la habilidad del colomista, asociada a un ingenioso sistema de poleas y compuertas establecido en la entrada superior del palomar, y jugando siempre con el hambre y el instinto gregario de la visitante hacía que la captura fuera fácil o difícil, posible o imposible.

Medio tapado para no aumentar la desconfianza del animal, que probablemente miraba nervioso en todas direcciones consciente de su error, con las cuerdas de las trampillas en las yemas de los dedos, el aficionado maniobraba para encerrar la paloma forastera…

Capturar o no capturar dependía mucho de la habilidad del colomista. Si después de todo había suerte y se hacía prisionera una paloma lo primero era disfrutar contemplando la calidad de la captura: Era un joven… un adulto… estaba ben pintat, es decir, con buen dibujo o distribución del color … mas tarde, y en función de las relaciones con el colomista vencido se le devolvía la cautiva, se canjeaba por un rescate en metálico que normalmente ya estaba acordado por la afición (Carreras Candi nos dice en la obra anteriormente citada que el rescate solía ser de media peseta), o se escondía para aparejarla y sacarle una postura, y si los palomares se habían declarado la guerra por disputas anteriores se decidía directamente no devolver el prisionero, o incluso podía llegarse a darle muerte.

Todas estas historias tenían su redondeo en las conversaciones de taberna, donde se lanzaban los desafíos y muchas veces se hablaba más de la cuenta.

Aquel frenesí competitivo (se rivalizaba en la perfección de patrones y colores, en la habilidad para maniobrar el bando en el aire y en las picardías para encerrar a las contrarias) hacía que nuestros colomistes se pasaran mucho tiempo en las azoteas; los espíritus de aquellos hombres quedaban presos de la magia de sus palomas, de sus dibujos, de sus colores, de la estética única de sus bandos en vuelo y de la sal y la pimienta de sus batallas aéreas.

Vol_Catala_Colomista_Barcelona
Un colomista y su familia, fotografiados en el palomar de vuelo de la azotea de su casa. Barcelona , 1909.

The “Vol Català” pigeon. Historic Origin.

We must look at their furthest ancestors, in pigeons originating from orient (Turkey, Anatoly peninsula, Syria, Lebanon, Jordan, and the north of Egypt) and make a special reference to a pigeon known to this zone from immemorial times, with white body and black head, wings and tail (which could also present in some cases a black wing shield). Antonín cites the possibility of these pigeons evolving from domesticated specimens of “Columba leuconata”, to which they are evidently similar (small size, white eye, featherless gene, and ability to fly to great altitude).

The intense Mediterranean commercial activity of the XII, XIII, and XIV centuries, would have brought them to the Mediterranean coast, where they would have crossed with primitive ornamental pigeon races already existent in Greece, Italy, Spain and North Africa, such as broad-tailed, nun, and frilled pigeons, and give origin to the various genetic branches that have derived in the actual races of the Catalan Countries today (Catalonia, Valencia, Balearic Islands).

These “girat” type pigeons from orient had a very special genetic composition, which enabled a wide range of colours and combinations of colour distribution (which is the principal identity trait of the current pigeon of “vol Catala”), when crossed with blue pigeons of “Columba livia” type. According to Antonín it was these oriental “girat” type pigeons that when crossed with selected “nun pigeons” to take off the hood (“mongins”) and with frilled pigeons “Tunisian” type, that were the origin of the Catalonian Tumbler Pigeons as we know nowadays.

Reference

In 1603 they were already mentioned by Jerónimo Cortés as “palomas de vuelo” (flying pigeons) in “Animales terrestres y volátiles”. J. Cabanilles (1799) makes reference in his work “Historia natural de las palomas domésticas y especialmente de Valencia” to some pigeons of various colours and many different combinations of white and colour seen in different parts of the body; Simón de Rojas Clemente (circa 1800) again mention it in his “Nomenclator ornitológico”. De Roo (1883) cites them when he writes about the Italian pigeon of Modena. Salvador Castelló talks about them in “Colombofilia” 1898/1902. Wendell Mitchell Levi dedicates some chapters in his work “The Pigeon” and “Encyclopedia of Pigeon Breeds” of 1965 thanks to an exhaustive raport of Rafael Buch Brage; and Francesc Curet in the firts of eigth volumens of “La vida a la llar” (1981).

The “pigeon wars” or the golden era of the “Vol
Català”

During the centuries XVIII, XIX and even until middle of XX century, the Catalan flying pigeon fanciers would spend hours in those big wood structures that were the pigeon houses build in the terraces, specially in big cities such as Barcelona, Valencia o Palma (Francess Carreras i Candi in his work “la Via Layetana” in 1913 tells us that in the districts of San Just and Santa Maria de la Ciudad de Barcelona, in the middle of the XIX century, the following for “pigeon wars” was so extensive that almost a third of all the houses had pigeons in their terraces). These followers, then, spent hours in the height of their pigeon houses away from all other mundane activity, dedicated to daily check the nests and in particular those that had 10 o 12 day old pigeons in them, where the rachis were starting to open and it was possible to appreciate the quality of colours and pattern. Those pigeon fanciers used to have flocks of 150 or 200 pigeons which, obeying palms, clicking and snapping, or flag banging, would start to fly getting together immediately to elevate, forming a circle or an ellipse around their pigeon house, without ever distancing themselves enough that their owner would lose sight.

That in it self represented a show, but it would become even more exciting when all of a sudden in the sky another flock of a nearby pigeon house would appear, probably sent to the air at the right moment in time by a rival pigeon fancier… the flocks would initially fly by itself but when both their orbits coincided the flocks would join to create one big group. It was then that the challenge was set.

Vol_Catala_Colomars_Barcelona_sXX
View of Barcelona in the first years of the 20th century. The wooden structures on top of many of the buildings are pigeon houses of catalonian flight pigeons “Vol Català”.

The group would be allowed to fly together for a little while whilst each pigeon fancier would analyse the movements and tricks of the opponent, if their terrace was in sight, they would watch each other, in the distance, ready to call their flocks back. When the call back happened (simultaneously, many times, and through an agreed sound between each pigeon fancier, and their pigeons who associated to the feeding of grain), then the most veteran would pull towards their pigeon house, dragging along from time to time some distracted or less experienced pigeons from the opposite flock into their pigeon house entrance. It was at that time that the ability of the fancier, associated with an ingenious system of pulley and floodgates fitted to the top entrance of the pigeon house, and with the advantage of the birds hunger and their herd instinct, it made the capture easy or difficult, possible or impossible.

Half covered up so that there would be no increase of the animals distrust, which probably looked nervous in all directions conscious of its error, the fancier would with his fingers manipulate the ropes of the hatch to enclose the foreign pigeon.

To capture or not to capture was very dependant of the fanciers’ ability. After the entire ordeal if there was luck and the pigeon became a prisoner, the first thing to do was to admire the quality of the captured. Was it a young one… an adult… was it “ben pintat” (well painted), in other words, with a good pattern or distribution of colour…, later on and depending on the relationship with the defeated fancier, the captive bird would be returned in exchange of a monetary ransom usually already established by the followers (Carreras Candi tells us in his work previously cited that the rescue used to be of half a peseta), otherwise the pigeon was hidden in order to mate once, or if the pigeon houses were at war from previous disputes it was decided simply not to return the bird or even kill the captive pigeon.

All of these stories went round in tavern conversations, where challenges were set and often there was too much said.

That competitive frenzy (was in the perfection of patterns and colours, in the ability to manipulate the flock in the air and in the tricks carried out to enclose opposite flock birds) made our fanciers spend a lot of time in their terraces. The spirits of those men were prisoners of the magic of their pigeons, of their pictures, of their colours, of the unique aesthetic of their flying flocks, and of the salt and pepper of their aerial battles.

Vol_Catala_Colomista_BarcelonaPicture of a “colomista” (pigeon fancier) and his family, in the special flying pigeons house made on the terrace of his house. Barcelona, 1909.

Der Katalanische Tümmler, Historie seiner Herkunft

Wir müssen seine Vorfahren in Tauben die aus dem Orient kamen suchen (Türkei, anatolische Halbinsel, Syrien, Libanon, Jordanien und der Norden Ägyptens). Und speziell auf eine Taube hinweisen, mit weißem Körper und Kopf, Flügel und Schwanz in schwarz, die sich auch in einigen Fällen mit einem schwarzen Flügelschild zeigen und die man in diesem Gebiet seit undenklichen Zeiten kennt. Antonin hält es für möglich, dass diese Tauben sich aus domestizierten Exemplaren der “Columba leuconata“, mit der sie augenscheinlich Ähnlichkeiten hat, entwickelte (Kleinheit, weiße Augen, Gen “unbefiedert“ sowie Eignung für Flüge in großen Höhen).

Der intensive Handel im Mittelmeer der Jahrhunderte XII, XIII, XIV hat sie an die Küsten des Mittelmeeres gebracht, wo man sie mit den primitiven Ziertaubenrassen, die schon vorhanden waren, verkreuzte, wie in Griechenland, Italien, Spanien und im Norden von Afrika, Typ Pfautaube, Perückentaube und Möwchen. Sie waren wohl der Ursprung der vielfältigen genetischen Zweige, von denen sich die verschiedenen katalanischen Rassen ableiteten (Katalonien, Valencia, Balearen).

Diese Tauben, Typ “girat“ (Nönnchen), aus dem Orient kommend, hatten eine spezielle genetische Veranlagung, die bei der Kreuzung mit blauen Tauben Typ “Columba Livia“ zum Erhalt eines weiten Fächers von Farben und Farbkombinationen führt, eine Charakteristik, die das Hauptmerkmal zur Identität des aktuellen Katalanischen Tümmlers ist.

Laut Antonin waren diese orientalischen Tauben vom Typ “Nönnchen“, die mit Perückentauben gekreuzt wurden und dann auf Elimination der Perücke (Nönnchen) selektiert, und dann mit Möwchen des tunesischen Typs geformt, zum Katalanischen Tümmlers in der Form wie wir ihn heute kennen.

Referenzen

Schon im Jahr 1603 erwähnt sie Jeromino Cortes als “Tümmler“ in “Animales trerrestres y volátiles“; J. Cabanilles (1799) beschreibt in seinem Buch “Historia natural de las palomas domésticas y especialmente de Valencia“; von einer Taube mit diversen Farben sowie sehr verschiedenen Kombinationen von Weiß und Farbigkeit an verschiedenen Teilen des Körpers; Simón de Rojas Clemente (circa 1800) beschreibt andere mal im sein “Nomenclator ortnitológico“; De Roo (1883) erwähnt sie bei der Beschreibung der italienischen Modena, Salvador Castello spricht von ihnen in “Colombofilia“ von 1898/1902, Wendell Mitchell Levi widmet ihnen einige eigene Kapitel in seinem Werk “The Pigeon“ und “Encyclopedia of Pigeon Breeds“ von 1965 bedanken von ein kompletes bericht von Rafael Buch Brage; und Francesc Curet in das erste buch von sein Arbeit “La vida a la llar“ (1981).

Die “Taubenkriege“ oder die goldene Zeit des “Katalanischen Tümmlers“

In den Jahrhunderten XVIII, XIX und bis Mitte des XX die Anhänger unseres Katalanischen Tümmlers verbrachten Stunden, in jenen großen Konstruktionen aus Holz, den Taubenschlägen, errichtet auf den Dachterrassen, im speziellen in den großen Städten wie Barcelona, Valencia, oder Palma de Mallorca.

(Francesc Carreas i Candi erzählt uns in seinem Werk “La Via Layetana“ von 1913, dass in den Stadtteilen von Sant Just und Sta. Maria der Stadt Barcelona, Mitte des XIX Jahrhunderts, die Vorliebe zum “Taubenkrieg“ so verbreitet war, dass fast ein Drittel der Häuser, einen Taubenschlag auf den Dachterrassen hatte).

Diese Anhänger, nun, verbrachten die Stunden in der Höhe in ihren Taubenschlägen, verzichtend auf jede andere weltliche Aktivität, damit beschäftigt täglich die Nester durchzugehen, und im speziellen, die die Jungtauben, von etwa 10 oder 12 Tagen enthielten und bei denen sich schon die Federkiele öffneten sodass man schon die Farbe und Zeichnung einschätzen konnte. Jene Züchter pflegten Taubentrupps von 150- 200 Tauben zu haben. Sie erzogen sie mit Handklatschen, Schnalzen oder schwenken einer Fahne zum Starten, um dann, sich aufsteigend zu vereinigen um in Runden oder Ellipsen den Taubenschlag zu umfliegen, dabei niemals sich so weit fortzubewegen, dass der Besitzer sie aus den Augen verlor.

Vol_Catala_Colomars_Barcelona_sXX
Blick auf Barcelona in den ersten Jahren des XX Jahrhunderts. Die Holzkonstruktionen auf vielen der Häuser sind Taubenschläge der Katalanischen Tümmler

Dies alleine war schon ein Spektakel für sich, aber wurde noch bewegender wenn plötzlich sich ein anderer Trupp aus einem anderen Taubenschlag näherte, vielleicht in einem Moment opportun herausgelassen von einem anderen, rivalisierenden Taubenhalter. Diese Trupps bewegten sich zuerst getrennt, wenn dann aber die Kreise übereinstimmten, endete es mit dem Zusammenschluss, um dann einen großen Trupp zu bilden. Das Duell war angerichtet.

Man ließ die beiden Trupps eine Weile zusammen fliegen, während jeder Anhänger die Gesten und Listen seines Kontrahenten zu erahnen versuchte. Wenn die Dachterrassen im Blickwinkel lagen, beobachtete man sich gegenseitig aus der Ferne, bereit für das Hereinrufen. Wenn man dieses tat (oft gleichzeitig und mit einem speziellen Geräusch, vereinbart zwischen den Taubenhaltern und mit dem die Tauben das Verteilen der Körner in Verbindung brachten), stießen die erfahrensten zu ihrem Taubenschlag herab. In ihrem rasend schnellen Tun, manchmal eine unaufmerksame oder unerfahrene Taube des anderen Trupps mitreißend, die sich dann auf dem Anflugbrett des falschen Taubenschlags wieder fand. In diesem Moment war die Geschicklichkeit des Taubenhalters gefragt, der verbunden mit einem genialen System von Seilzügen und Schiebern, die über dem Anflugbrett angebracht waren, dabei spielend mit dem Hunger und Herdentrieb der Besucherin, machte das Fangen leicht oder schwer, möglich oder unmöglich. Halbverdeckt um nicht das Misstrauen des Tieres zu erregen, das wahrscheinlich nervös um sich sah bei Bewusstwerden ihres Irrtums, versuchte nun der Taubenhalter, mit den Seilen der Falle zwischen den Fingerspitzen manövrierend, die fremde Taube einzuschließen… Einfangen oder nicht einfangen hing oft von der Geschicklichkeit des Taubenhalters ab.

Nach allem, und wenn er mit Glück eine Gefangene hatte, das erste was er tat, war mit Freuden die Qualität der Gefangenen zu betrachten: war sie jung, war sie alt, war sie gut gezeichnet oder die Farben gut verteilt… später, je nach Verhältnis zu dem besiegten Taubenhalter gab er ihm die Gefangene zurück oder sie wurde mit einem Pfand ausgelöst, in der Regel Geld, dieses wurde zwischen den Anhängern vereinbart (Carreras i Candi sagt uns in seinem vorher zitiertem Werk, das Pfand betrug in der Regel eine halbe Pesete) oder man versteckte und verpaarte sie, um ein Gelege zu bekommen.

Wenn die Taubenzüchter sich den Krieg erklärten, wegen vorheriger Streitereien, entschied man sich direkt, die Gefangene nicht zurückzugeben oder man kam zu dem Entschluss, sie zu töten. Alle diese Geschichten machten ihre Runde bei den Gesprächen in den Kneipen, wo man jemandem die Herausforderung auf ein Duell entgegenwarf oder manchmal einfach zu viel redete. Diese konkurrenzfähige Leidenschaft (man rivalisierte in der Perfektion der Formgebung, in den Farben, in der Geschicklichkeit der Führung des Trupps in der Luft und in der Listigkeit des Fangens von Tauben des Gegners) machte es, dass unsere Taubenliebhaber viel Zeit auf den Dachterrassen verbrachten. Der Geist jener Männer wurde durch die Magie ihrer Tauben gefangen, ihrer Zeichnung, ihrer Farben, von der einmaligen Ästhetik ihrer Trupps im Flug und die Würze des Lebens, ihrer Luftschlachten.

Vol_Catala_Colomista_Barcelona
Das Bild im Taubenhaus die Katalanische Taubenflugen, und Züchtertauben “colomista” mit ihren Familie im Dachterrasse sein Wohnung.a. Barcelona , 1909.