Palmarès

Nom exposició Data Lloc Enllaç
Mostra de Cria Coloms del any  des de 2010 – Gurri Xic- Taradell (Barcelona) Mostra de cria
Monogràfiques Anuals  des de 2009- Banyoles (Girona) Monografiques
Campeonat Nacional Fesacocur  2011-12-13-14 Varis Campeonat Nacional Fesacocur
Exposició-Concurs Internacional Camallera des de 1996- Camallera (Girona) Exp-Concurs Intl Camallera
Exposicio-Concurs Internacional Valls des de 1995 Valls (Tarragona)  Exp-Concurs Intl Valls
Campeonat Catalunya Races Autoctones 97/99/00/01 Varis  Campeonat Catalunya
Altres Exposions i Concursos varis Varis  Altres Exposions

Nom exposición Fecha Lugar Detalle
Muestras de Cria palomas del año  desde 2010 – Gurri Xic- Taradell (Barcelona) Muestras de cria
Monográficas Anuales  desde 2009- Banyoles (Girona) Monograficas
Campeonato Nacional Fesacocur  2011-12-13-14 Varios Campeonato Nacional Fesacocur
Exposición-Concurso Internacional Camallera desde 1996- Camallera (Girona) Exp-Concurso Intl Camallera
Exposicion-Concurso Internacional Valls desde 1995 Valls (Tarragona)  Exp-Concurso Intl Valls
Campeonato Cataluña Razas Autoctonas 97/99/00/01 Varios  Campeonato Cataluña
Otras Exposiones y Concursos varios Varios  Otras exposiones